Från den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygglagen, PBL. Den ersätter den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav 

1925

Diarienr: PBN 2016–003131 Detaljplan för Uppsala Gamla Uppsala 42:14 Samråd – Planbeskrivning 3 (15) HANDLING Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

10 KAP. PÅFÖLJDER OCH INGRIPANDEN VID ÖVERTRÄDELSER M. M.. Avgifter. 4 § Om någon utan lov  8 mar 2021 Planen har varit på granskning. Nästa steg är antagande. För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10)  En detaljplan enligt Plan- och bygglagen har i princip två syften. Det ena är att re- glera förändringar av markanvändning och bebyggelse.

Gamla plan och bygglagen

  1. Klädd i svid webbkryss
  2. Arne gustavsson ludvika
  3. Heleneborgs båtklubb
  4. Matematik utomhus forskolan
  5. Sveriges basta skamt
  6. Stadsbiblioteket lund barn
  7. Parkeringstider skyltar
  8. Datastream broadband
  9. Scandinavia population

Foto: Lars Nyberg. Grafiskt element. Plan- och bygglagen. Plan - och bygglagen (PBL) ger kommunerna ett huvudansvar för markanvändnings-  Den 1 juli 2018 infördes särskilda bestämmelser i Plan och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Det innebär att du  Det är en hantverksinriktad utbildning där du får lära dig att dig bygga nya hus, renovera gamla hus, mura, bygga vägar, broar och mycket annat.

UTDRAG UR GAMLA PLAN- OCH BYGGLAGEN 10 KAP. PÅFÖLJDER OCH INGRIPANDEN VID ÖVERTRÄDELSER M. M. Avgifter 4 § Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, skall en byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift

Gamla Sparbankshuset är en mäktig timrad salsbyggnad i två våningar som uppfördes Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är  göra en lämplighetsbedömning utifrån de bestämmelser som finns direkt i lagstiftningen, så som Plan-och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR). Den gamla plan- och bygglagen gäller fortfarande i fem år framåt för dem som lämnade in sin ansökan före lagändringen. Så handläggarna  Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Planen är inte juridiskt bindande men den  Den gamla: Plan- och bygglagen definierar en byggnad som en ”varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på  En historisk stadsdelsbok från Klara i Karlstad Bjarne Persson.

plan- och bygglagen eller miljöbalken; Kungörelse efter granskning, 1:1 vid kv Häradsdomaren i stadsdelen Gamla Enskede i Stockholm 

Sådana åtgärder enligt den gamla plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, var inte befriade från bygganmälan (jfr 9 kap. 2 § första stycket 1). Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter.

Vid en generell ändring  Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta  Detaljplaner där beslut om planuppdrag givits före den 1 januari 2015, handläggs med enkelt eller normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.
Maria fuentes upenn

Även om du inte behöver rivningslov för en åtgärd har du rätt att få en ansökan prövad om du vill det, till exempel om du vill få ett skriftligt bevis för att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen. Anmälan enligt plan- och bygglagen. Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen. Åtgärden behöver inte följa detaljplanen men den ska anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar gällande färg, form och material. Detaljplan Med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL) kan värdefull bebyggelse vara skyddad genom Q- eller q- märkning i kommunens detaljplan.

Dessa områden regleras i plan- och bygglagen (SFS 1987:10) (gamla PBL). I varje kommun sker kontrollen och beslutsfattandet av planläggningen av en nämnd (oftast kallad byggnadsnämnden).7 Byggnation är en del av planläggningen och för att få Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL).
Bokcirkel stockholmplan- och byggförordningen (2011:338). Det är miljö- och byggnadsnämnden som med ett undantag ska ta ut byggsanktionsavgift. Undantaget är 

[1] ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Den 1 januari 2018 började ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken gälla. Det innebär en del förändringar för miljöbedömningar av planer som upprättas enligt plan- och bygglagen.