Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation. De är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet från det omgivande samhället – något som en grupp forskare vid Malmö högskola vill ändra på.

5770

Barn i alkoholistfamiljer behöver självfallet mycket hjälp och stöd. Framför allt behöver de goda mänskliga relationer, uppmuntran och förmåga att klara av vardagliga utmaningar. Barnen kan dessvärre inte alltid få hjälp. Det beror på att man ofta har en tendens att prata om saker och ting enbart på vuxnas villkor, utan att ta hänsyn till barns perspektiv. Barn talar inte heller

Det so… CAN har gjort en litteraturgenomgång av vetenskapliga studier med skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. Rapporten visar att: drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har någon gång under uppväxten haft … Barn i alkoholistfamiljer behöver självfallet mycket hjälp och stöd. Framför allt behöver de goda mänskliga relationer, uppmuntran och förmåga att klara av vardagliga utmaningar. Barnen kan dessvärre inte alltid få hjälp. Det beror på att man ofta har en tendens att prata om saker och ting enbart på vuxnas villkor, utan att ta hänsyn till barns perspektiv.

Hur påverkas barn av missbrukande föräldrar

  1. Olika arbeten
  2. Konkurrenskraftig
  3. Elgiganten agare
  4. Arbetspension keva

Föräldrar påverkas mycket av hur deras barn mår och tar i föräldrarollen på sig barnets bekymmer oavsett ålder. När barnet har ett problematiskt narkotikabruk ser föräldrarna det som ett hot mot barnets hälsa och förmåga att sköta sina sociala förpliktelser – studier, arbete, försörjning och kontakt med familjen. Många föräldrar till missbrukande barn lever med ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Det är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet från det omgivande samhället – något som en grupp forskare vid Malmö universitet vill ändra på. Materialet analyserades med hjälp av teoretiska perspektivet lidande av Katie Eriksson.

Barn som anhöriga är särskilt sårbara, av flera olika skäl, särskilt de yngre barnen. Dels är de beroende av såväl den som drabbas som den andra vuxna i familjen (i den mån det finns någon), dels kan de ha svårare att förstå det som händer, liksom orsakerna. Barn och unga kan i dessa situationer riskera att påverkas negativt av

15 procent av alla barn i Sverige, (ca 320 000) har påverkats negativt i någon utsträckning av sina föräldrars Studier visar att det i dag lever runt 385 000 barn i Sverige med föräldrar med riskabel alko- hol- och/eller narkotika konsumtion, vilket innebär att ca fyra barn i varje klass lever i famil- jer där det förekommer någon form av missbruksproblematik (Statens folkhälsoinstitut, 2008). I dagens samhälle växer många barn upp med föräldrar som missbrukar alkohol. En exakt siffra på hur många barn som lever med en eller båda föräldrarna som missbrukare är svårt att få svar på.

veta att det är normalt att känna och uppleva som det gör när föräldrarna har dessa problem. Barnet behöver konkret och åldersadekvat informa-tion om vad ett missbruksproblem är, hur det påverkar familjen och för-äldrarna och vad som sker i familjen. Det kan behöva få förklaringar till sådant som varit förvirrande.

När barn lever i instabila miljöer utsätts de för stress. Barn i alkoholistfamiljer behöver självfallet mycket hjälp och stöd. Framför allt behöver de goda mänskliga relationer, uppmuntran och förmåga att klara av vardagliga utmaningar. Barnen kan dessvärre inte alltid få hjälp. Det beror på att man ofta har en tendens att prata om saker och ting enbart på vuxnas villkor, utan att ta hänsyn till barns perspektiv. Barn talar inte heller Många barn och ungdomar kan känna en oro och ångest över familjemedlemmens missbruk och hur det påverkar familjen. En del blir deprimerade och behöver någon att prata med.

Nyckelord: Skyddsfaktor, resiliens, barn, missbruk, föräldrar, familj Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter och tankar om utveckling av resiliens hos barn till föräldrar med missbruksproblem samt hur barnen påverkas av problematiken hemma.
Securelink.allscripts quick

Har du en För barn med missbrukande föräldrar är högtider sällan förknippade med glädje.

professionellas syn på hur barn påverkas av att växa upp med en missbrukande förälder samt vilka faktorer som kan vara väsentliga och hjälper vissa att klara sig när man växer upp i en familj där trygghet inte alltid kan tas för givet. Barn och ungdomar som lever i familjer där föräldrarna har denna typ av problem upplever ibland liknande oro och har i stort sett liknande problem som de med föräldrar som använder droger.
Elsparkcykel 2021w
Att det ges ut en bok på svenska om barn till föräldrar som missbrukar av hur barn och vuxna ser på missbruket och hur det påverkar dem, 

Sofia-projektet riktar sig till barn till missbrukande föräldrar med Barnen får adekvat information om beroendet och hur det påverkar familjen,  Missbrukande förälder påverkar barns möjlighet att komma in på gymnasiet. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever i  Att vara barn till en alkoholist innebär att man har speciella den ena eller bägge föräldrarna missbrukar alkohol, det vill säga 150 000 till 200 Däremot stannar en kvinna utan missbruksproblem ofta hos en missbrukande man, säger bli medveten om hur en uppväxt i ett hem med missbruk kan påverka  Forskning bör också läggas på barn med missbrukande föräldrar för att fokusera på hur lagstiftning och ingripanden påverkar de inblandade. Fokus i stödsamtalen är barnet och inte föräldrarnas relation eller eventuell problematik.