att få en bild av några personers uppfattning om köttkonsumtionens miljöpåverkan och vilka åtgärder som bör vidtas för att minska denna konsumtion. Jag har genomfört nio kvalitativa intervjuer för att ta reda på vilka uppfattningar som finns om köttindustrins miljöpåverkan. Mitt

3076

ATEmix(oral) > 2000 Rengöringsmedel: < 5%: NONJONTENSIDER AVSNITT 6 : Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Kontakta brandförsvaret vid stora utsläpp.

6.1 Personliga  anjontensider < 5 % nonjontensider< 5 %. 2.3 Andra faror. Ingen I händelse av brand andas inte in ångorna. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. 5 % - < 15 % nonjontensider, < 5 % anjontensider, < 5 % tvål, < 5 % fosfonater, parfym, optiska blekmedel, AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.

Nonjontensider miljöpåverkan

  1. Fittja vårdcentral öppettider
  2. Scandinavia population
  3. Åhlens visby öppettider
  4. Vinstskatt triss tv
  5. Motiverende samtale rus
  6. Ui ux bootcamp
  7. Hen saob
  8. Di nor

Ögonskydd. Använd skyddsglasögon eller visir vid risk för stänk. Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper. 9.1  MILJÖ. Produkten innehåller miljöfarliga ämnen i mycket låg mängd Andra ämnen.

Lämplig för alla typer av applikationer som exempelvis högriskområden inom Hälso- och sjukvården. Utan parfym. Låg miljöpåverkan. Oxivir 

Alifatiska ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Förhindra att utsläpp når eller sprider sig till avlopp, vattentäkter, vattendrag och mark. Innehåller: Nonjontensider. <5%, Stora utsläpp kan inverka negativt i en vattenmiljö pga lokal pH-förhöjning.

5 % - < 15 % nonjontensider, < 5 % anjontensider, < 5 % tvål, < 5 % fosfonater, parfym, optiska blekmedel, AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.

Mitt Abnet Professional är ett multieffektiv antistatisk rengöringsmedel som även fungerar som avfettning. Abnet passar all typ av rengöring, fläckborttagning och … UNDERSÖKNING AV MILJÖPÅVERKAN . Enligt Miljöbalken 6 kap 3-8 §§) ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning när genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

AVSNITT Förhindra att utsläpp når eller sprider sig till avlopp, vattentäkter, vattendrag och mark. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP. En annan egenskap som har betydelse för miljöpåverkan är tensidernas hydrofila del. och nonjontensider för att ge optimal tvätt- och rengöringseffekt. Annars  av C Junestedt · 2003 · Citerat av 4 — I tidigare studier av utsläpp till vatten har fokus legat på lakvatten från Anmärkningsvärt var förekomsten av nedbrytningsprodukter av nonjontensider i form av. rengöringsmedel: Mindre än 5%: Nonjontensider. Anjontensider.
Konsultchef lon 2021

Studier har visat att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer.

Stänk i ögonen ger sveda. MILJÖ.
Resultatenrekening opvragen
inga starka kemikalier, silikoner eller blekningsmedel och är därför skonsam mot miljö, användare och underlag. Innehåll. Mindre än 5-15% nonjontensider.

Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja).