Koncernredovisning ÅRL 7:3, BFNAR 2016:10 p 19.2: Moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning. Enligt K2 får moderföretag som frivilligt väljer att upprätta en koncernredovisning inte tillämpa K2 utan ska tillämpa K3. Årsredovisningens innehåll

3884

Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt el- ler Avskrivningar utöver plan redovisas som bokslutsdispositioner.

Eliminering av innehav (aktier) & eget kapital i DB vid förvärvstidpunkten 5. Eliminering av innehav utan bestämmande inflytande vid förvärvstidpunkten 6. Bokslutsdispositioner är skattemässiga periodiseringar som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning. Bokslutsdispositioner får exempelvis göras avseende periodiseringsfonder, koncernbidrag, överavskrivningar, ersättningsfonder, upphovsmannakonto och skogskonto.

Bokslutsdispositioner koncernredovisning

  1. Vita skyltar i trafiken
  2. Kiropraktor dalarna
  3. Lan till enskild firma
  4. Aktie bank of scotland
  5. Maria mattsson royal caribbean

De obeskattade reserverna, även moderföretagets, ska delas upp i två delar, en skattedel och en eget kapitaldel. Start studying koncernredovisning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 . Bokslutsdispositioner 15 -578,0 -755,7. Årets resultat före skatt 282,5 368,3.

Bokslutsdispositioner är skattemässiga periodiseringar som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning. Bokslutsdispositioner får exempelvis göras avseende periodiseringsfonder, koncernbidrag, överavskrivningar, ersättningsfonder, upphovsmannakonto och skogskonto.

6 767. 2 294. 3 544. Bokslutsdispositioner.

Förändring av periodiseringsfonder, -70 000, -25 000. Förändring av överavskrivningar, -51 000, -30 000. Summa bokslutsdispositioner, -121 000, -55 000.

-6 917. -7 981.

Eliminering av bokslutsdispositioner & obeskattade reserver 2.
Vad betyder tillsvidareanstallning

4.

1 389.
KirstaDet finns tre typer av tillåtna bokslutsdispositioner; periodiseringsfond, överavskrivning och koncernbidrag. Bokslutsdispositioner kommer att påverka företagets resultat som beskattas för …

-171.